Innlegg

FNs 17 Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål er et tema som ofte dukker opp på nyhetsskjermen, radioen, selskaps-visjonene om en mer miljøvennlig fremtid, på jobb og skolen. Men hvor mange av oss vet egentlig så mye om disse søtten mål og deres hundreogsekstini (169) delmål? For det kan være tidskrevende og for noen mindre interessant å ta seg tiden til å sette seg inn i. I følge FN selv, er bærekraftsmålene verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030 (fn.no), og dette er felles for land, nærlingsliv og sivilsamfunn – med andre ord delt opp i tre dimensjoner (sosiale forhold, miljø og klima, Økonomi). I denne posten vil jeg presentere hver og enkelt av målene, samt oppsummere en samlet forklaring av delmålene og helheten av bærekraftsmålets enklere betydning. Merk at flere av disse delmålene hadde som frist år 2020, men de følger like gjerne med over FNs egen liste over mål og delmål.

Mål 1: Utrydde fattigdom
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Det er enklere å assosiere fattigdom med Afrika og slummen i Brasil eller uland, enn å tenke seg at fattigdom like gjerne eksisterer på andre siden av veggen for leiligheten din, hos din kollega eller venn. Fattigdom er ikke nødvendigvis mangel på penger, men også økonomiske ressurser og tilgang til tjenester, eiendom, naturressurser og teknologi som også gjerne kan komme av politiske hold så vel som klimatiske utfordringer. Mål 1 går ut på å fullstendig utrydde fattigdom slik vi kjenner den i dag, slik at alle mennesker har lik tilgang til de ressursene de måtte behøve for å overleve.

Mål 2: Utrydde sult
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
På lik linje som førte mål om fattigdom går dette målet nærmere inn på mangelen på ressurser som bidrar til matproduksjon, kunnskap om rett mat, hva som er mat og hvordan man skaffer mat på en bærekraftig og sunn måte. Det handler om en ordentlig fordeling av goder og ressurser på tilpasset nivå til de forskjellige utsatte stedene i verden, internt i landene men også ved hjelp av samarbeid på tvers av marked og landegrenser.

Mål 3: God helse og livskvalitet
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
FN-ledere ønsker å redusere og slutt på dødsfall mødre og barn forbundet med før og etter fødsel eller sykdommer i alder under fem år, samt stanse sykdomsepidemiene, styrke og forebygge rusmisbruk, redusere antall trafikkulykker og øke støtten til forskning på og utviklingen av vaksiner og medisiner. Det er også et vesentlig punkt om å øke finansieringen av helsesektoren særlig i de minst utviklede landene.

Mål 4: God utdanning
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
Et mål om at alle skal fullføre gratis og likeverdig skolegang og sikre deres kompetanseutvikling og omsorg for både barn og voksne. Dette forutsetter også at alle barn og voksne skal lære å lese og skrive, og her skal kunnskap om bærekraft skal inkluderes i læringsprosessen. Lærere er også nødt til å bli videre utviklet og antallet kvalifiserte lærere skal øke.

Mål 5: likestilling mellom kjønnene
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet
Her går målet ut på å få en stopp på diskriminering, trakassering, vold, handel og seksuell utnytting av jenter og kvinner i verden. Gi kvinner like rettigheter og muligheter til deltakelse, arbeid og ledelse, samt verdsette og styrke kvinners stilling i samfunnet, styrke god politikk og vedta lovgivning som fremmer likestillingen og jenter og kvinners stilling og posisjon i samfunnet.

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Tilgang til bedre vannkvalitet og rent drikkevann for alle, til en overkommelig pris bør være en selvklarhet for at vi mennesker skal kunne overleve og beholde god helse. Vannrelaterte økosystem, fjell, skoger, våtmarker, elver og innsjøer må bevares, vernes og gjenopprettes. Alle skal også ha tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene-, og toalettforhold. Internasjonalt samarbeid om å bygge kapasitet forbundet med vann- og sanitærforhold i utviklingsland.

Mål 7: Ren energi til alle
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
Det skal sikres allmen tilgang til pålitelig og moderne energitjenester, og den fornybare energien skal forbedres og effektiviseres på verdens basis. Forskningen på teknologi i området ren energi skal styrkes i et internasjonalt samarbeid, og energibruken i helhet skal gå på fornybar energi.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme valg, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Den økonomiske veksten per innbygger skal opprettholdes i samsvar med forholdene i de respektive land, og produktiviteten, antall anstendige arbeidplasser, sikre unge i arbeid og/eller utdanning, kreativitet og innovasjon skal øke slik at vi også ser en økt vekst i antallet små, og mellomstore bedrifter. Arbeidsplassene skal utbetale lønn etter stilling og ikke etter kjønn, evne og alder. Likt arbeid, lik lønn. Det skal også iverksettes umiddelbare og effektive tiltak som å avskaffe tvangsarbeid, barnesoldater, barnearbeid, slaveri og menneskehandel. Støtten til handelsrettet bistand, «Aid for Trade», skal øke gjennom styrket, integrert rammeverk og handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede landene.

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
Den bærekraftige og inkluderende industrialiseringen og næringsutviklingen skal fremmes, og andel sysselsetting og bruttonasjonalprodukt skal økes betydelig. Vi er nødt til å utvikle en pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet. Tilgangen til finansielle tjenester for bedriftene skal bedres og deres posisjon skal styrkes og integreres i verdikjeder og markeder. Bærekraftig utvikling av infrastukturen i utviklingsland skal økes finansielt, teknologisk og faglig, og det skal gis mer støtte til utvikling av teknologi, forskning, innovasjon og øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Mål 10: Mindre ulikhet
Redusere ulikhet i og mellom land
Man ønsker å oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosentene av verdens befolkning. Demografi skal ikke være et hinder for myndiggjøring, sosial, økonomisk og politisk inkludering, eller for forskjeller i levestandard. Politikken er nødt til å legge et økt fokus på å utjevne forskjeller i skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, samt føre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk. Utviklingslandene må bli bedre representert, bedre behandlet i samsvar med Verdens handelsorganisasjon og de må ha mer myndighet i medbestemmelsene om globale finansinstitusjoner.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
I tillegg til bærekraftig bebyggelse skal alle ha en trygt og tilfredstillende bolig til en overkommelig pris og bedre forhold. Byenes negative påvirkning av miljøet skal reduseres, selv om antall byer skal øke. Transportsystemene skal forbli trygge og tilgjengelige, men også bærekraftige og sikre for både allmen sikkerhet samt tilpasset spesielle behov. Videre ønsker man å en betydelig reduksjon i dødsfall og personer som rammes av naturkatastrofer og et økt fokus på å beskytte de fattige og personer som i utsatte situasjoner.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
Ved dette målet ønsker man å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser, halvere matsvinn, redusere avfallsmengden, og redusere svinn blant forbrukere og bedrifter, og få disse til å benytte mer bærekraftige ordninger. Man ønsker å redusere utslipp er skadelig for miljøet og oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen.

Mål 13: Stoppe klimaendringene
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
Evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og katastrofer skal styrkes, gjennom å innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikken. Kunnskapen om konsekvenser ved klimaendring må økes samtidig som det må gjennomføres forpliktelser som de utviklede landene i FNs rammekonvensjon om klimaendringer har pådratt seg for å i fellesskap skaffe 100 milliarder dollar til Det Grønne Klimafondet.

Mål 14: Livet i havet
Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
Alle former for havforurensning skal reduseres kraftig, også lang kysten og der landbaserte virksomheter tar en del i forurensningen. Det skal iverksettes tiltak for å gjenoppbygget økosystemets motstandsevne, slik at havet blir renere, sunnere og produktive. Det skal bli slutt på overfiske og ulovlig fiske og dermed iverksette forvaltningsplaner for å gjenoppbygge fiskebestandene, og de økonomiske fordelene ved bærekraftig bruk av havets ressurser må dermed sikres, og vitenskapelig kunnskap og forskning rundt marin teknologi må styrkes.

Mål 15: Livet på land
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Man skal i samsvar med internasjonale avtaler, bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene. Avskoging, ørkenspredning, flom og tørke skal stanses og bekjempes, og forringede og frodige skoger skal gjenopprettes. Verdien av økosystemer i fjellområdene skal bevares, og det skal vernes om truede arter og stanse tap av biologiske mangfold. Krypskyting, ulovlig handel rundt viltlevende dyr skal stanses.

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Fremme fredlige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende og institusjoner på alle nivåer
Alle former for vold og dødeligheten tilknyttet vold skal reduseres, voldtekter, overgrep, utnytting, menneskehandel og tortur skal stanses, likhet for loven skal sikres både nasjonalt og internasjonalt. ulovlig finans, våpenstrømmer, korrupsjoner og bestikkelser skal kraftig reduseres og lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer skal sikres. Alle skal ha rett til en juridisk identitet, gjennom bl.a. fødselsregistrering, og tilgangen til informasjon og grunnleggende friheter i samsvar med nasjonale og internasjonale lover og avtaler skal sikres. Det skal fremmes og håndheves for ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye partnerskap for bærekraftig utvikling
Dette siste målet er en samlet seksjons-deling av alle målene fordelt på Finans, teknologi, kapasitetsbygging, handel og systemiske spørsmål.

  • Man skal sammen styrke og mobilisere nasjonale og finansielle ressurser, samt bistå utviklingslandene med å oppnå langsiktige og bærekraftige gjeldsvilkår og gjennomføre investeringsfremmede ordninger.
  • De bedre tilgangen til og styrke samarbeid regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon
  • Man vil øke den internasjonale støtten til kapasitetsbygging i u-land og dermed støtte gjennomføringen av alle bærekraftsmålene gjennom samarbeid.
  • Fremme et rettferdig og likeverdig handelssystem, og øke utviklingslandenes eksport betydelig og go dem varig og kvotefri markedsadgang
  • Gjennom politiske og institusjonell samstemthet – man ønsker å oppnå en mer samstem og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling, samt respektere alle lands politiske handlingsplan og ledelse for å bekjempe fattigdom og bærekraftig utvikling.
  • Man vil styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling særlig mot utviklingslandene og fremme det velfungerende partnerskapet i det offentlige, private og sivile samfunn. Man ønsker videre å bygge på eksisterende initiativer for å utvikle målemetoder for bærekraftig utvikling og støtte kapasitetsbygging i utviklingsland

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
PDF.: FN Bærekraftsmål – mål og delmål, bokmål, ferdig. 120620
Lesedato: 14.03.2020. Hentet fra fn.no

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *